Adatvédelmi irányelvek

A Room42 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

a Room42 üzemeltetése során megvalósuló, a vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről.

 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Room42 szállóvendégei és a

szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a Room42 által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

 

Az adatkezelési tájékoztató kidolgozásakor a Room42 figyelembe vette az alábbi

jogszabályokat:

 1. a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: GDPR);

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

 1. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 2. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)

Korm. rendelet;

 1. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
 2. törvény.
 3. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

Név: Rudolf-Ház Kft. 

Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 23. 

Levelezési cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 23. 

Telefonszám: +36 70 341 9952 

E- mail cím: info@room42.hu 

Adatkezelő képviselője: Havrancsik Ágota

Adatfeldolgozó adatai (amennyiben a Room42 adatfeldolgozót vesz igénybe például a

honlapja szerkesztéséhez, üzemeltetéséhez): 

Solverol Könyvelőiroda Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.

Adószám: 27130351211

 

Cégjegyzékszám: 11 09 027411

 

Telefonszám:  +36 70 517 2020

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, bankszámlaszám, fizetett összeg.

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, adatbázis kezelés. 

 

LIVITA-DORTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.

Adószám: 14388406211

 

Cégjegyzékszám: 11 09 017285

 

Telefonszám: +36706232334

 

honlap: https://livita.hu/

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

 

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben.

 

Grid Visual Kft. 

 

Székhely: 2500 Esztergom, Béke tér 37/C. 4. em. 18.

 

Adószám: 26309581211

 

Telefonszám: +36706300011

 

honlap: https://gridstudio.hu/

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

 

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben, hirdetések kezelése, közösségi média fiókok kezelése. 

 

Color And Code Kft

 

Székhely: 3300 Eger, Fazola H. u. 6.


Adószám: 25044935-2-10


Közösségi adószám: HU25044935


Cégjegyzékszám: 10-09-034928


Telefon: +36304323394

 

Weboldal: https://colorandcode.hu/

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

 

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben.

 

Chrome-Soft Kft

Székhely: 8226 Alsóörs, Rege köz 9.


Adószám: 13306612-2-19


Közösségi adószám: HU13306612


Cégjegyzékszám: 19-09-507691


Telefon: +36 30 883 5642

 

Weboldal: https://hotrest.hu/

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, szállás foglalási időpont, fizetett összeg, foglalási időszak. 

 

Az adattovábbítás célja: A szállás foglalási rendszer üzemeltetése, automatikák kiépítése. 

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

 1. Ajánlatkérések és foglalások kezelése, szálláshelyszolgáltatás nyújtása (ajánlatküldés, szerződés megkötése és teljesítése, kapcsolattartás, számlázás). Szerződés előkészítése, szerződés teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.
 2. Idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása. Jogi kötelezettség teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.
 3. Vendégnyilvántartás vezetésének kötelezettsége jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

 1. Elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer üzemeltetése. A Room42 vagyonvédelmi érdeke: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
 2. Reklámok, ajánlatok küldése. Érintettek hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

pontja.

 1. Az adatkezelés végrehajtása során kezelt adatok fajtája:

A Room42 az ajánlatkérések és foglalások kezelése céljából a Vendégek alábbi adatait

kezeli:

– név,

– telefonszám,

– e-mail cím.

A vendégek az adatokat az ajánlatkérések és foglalások a Room42 részére történő

továbbításakor adják meg.

A Room42 szálláshely-szolgáltatás nyújtása és a számlák kiállítása céljából a Vendégek

alábbi adatait kezeli:

– név,

– lakcím;

– születési hely és idő;

– személyi igazolvány száma;

– bankszámlaszám, SZÉP kártya száma (amennyiben ezek felhasználásával kerül sor a

fizetésre).

A Room42 az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása érdekében

a vendégek alábbi adatait kezeli:

– név;

– születési idő (adómentesség megállapítása céljából).

A Room42 a vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében a vendégek alábbi

személyes adatait kezeli:

– név;

– születési hely és idő (harmadik országbeli állampolgároknál);

– nem (harmadik országbeli állampolgároknál);

– anyja neve (harmadik országbeli állampolgároknál);

– állampolgárság, hontalan státusz (harmadik országbeli állampolgároknál);

– útlevél/vízum/tartózkodási engedély száma (harmadik országbeli állampolgároknál).

A vendégkönyvben vagy a bejelentő lapokon történő bejegyzéseket a vendégek aláírásukkal

hitelesítik.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A Room42 a vendégek adatait a szálláshely szolgáltatás nyújtására kötött szerződés

végrehajtásáig, vagy jogi igénye érvényesítéséig kezeli. A bejelentő lapok és a vendégkönyv

megőrzési ideje az adatrögzítéstől számított 5 év.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés:

A Room42 az általa vezetett adatkezelésekből különösen az alábbi szervek részére

teljesíthet adatszolgáltatási kötelezettséget:

– önkormányzati adóhatóság;

– állami adóhatóság;

– idegenrendészeti hatóság;

– bűnüldöző, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági szervek.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:
 2. a) A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy tájékoztatást kérhet a Room42 arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– a Room42 kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 1. b) Helyesbítéshez való jog:

Az érintett személy kérheti, hogy a Room42 a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait

helyesbítse, kiegészítse.

 1. c) A törléshez való jog

Az érintett személy kérheti a Room42-től adatai törlését az alábbi körülményekre való

hivatkozással:

– az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem

szükségesek;

– az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más

jogalap alapján nem kezelhető;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és a Room42 meggyőződött a

tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;

– az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,

– amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

 1. d) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérheti, hogy a Room42 zárolja a kezelt személyes adatokat (az adatkezelés

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés

biztosításával) jogi igényének előterjesztéséhez az erre vonatkozó kérelem benyújtásáig,

illetve a tiltakozáshoz való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

 1. e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog

gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos

indok alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és

szabadságával szemben.

 1. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie)

alkalmazásáról

7.1 A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a

felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes

szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két

nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott

munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a

felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),

amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság

irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához

elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó

eszközén elhelyezni.

7.2 A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során

kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes

szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják

a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató

elérhetőségére.

7.3 A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első

látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az

oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által

kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet

e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a

sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid

összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató

elérhetőségére.

7.4 A honlapon található Süti tájékoztató nyújt információt a sütik alkalmazásáról a látogatók

részére. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs

társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során

bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat

kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

7.5 Társaság honlapjának adatfeldolgozója:

 

Color And Code Kft

 

Székhely: 3300 Eger, Fazola H. u. 6.


Adószám: 25044935-2-10


Közösségi adószám: HU25044935


Cégjegyzékszám: 10-09-034928


Telefon: +36304323394

 

Weboldal: https://colorandcode.hu/

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, Közösségi média hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin

 

Az adattovábbítás célja: weboldal programozása, karbantartása, adatbázis szinkronizálások segítése, automatikák létrehozása adatbázis szoftverben.

 

Chrome-Soft Kft

Székhely: 8226 Alsóörs, Rege köz 9.


Adószám: 13306612-2-19


Közösségi adószám: HU13306612


Cégjegyzékszám: 19-09-507691


Telefon: +36 30 883 5642

 

Weboldal: https://hotrest.hu/

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím, szállás foglalási időpont, fizetett összeg, foglalási időszak. 

 

Az adattovábbítás célja: A szállás foglalási rendszer üzemeltetése, automatikák kiépítése. 

 

 1. Profilalkotás

 

Tájékoztatjuk, hogy mi az adatkezelésünk során profilalkotást nem végzünk.

 

Tőlünk független szolgáltató a Facebook és a Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk. Harmadik féltől származó cookiekat alkalmaz a Facebook és a Google a weboldalunkon, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából.

 

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén vizsgálatot kezdeményezhet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert

kezdeményezhet a Room42 ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek.